อาหารเสริมทางใบ + ฮอร์โมนธรรมชาติ

Share Button

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับพืชที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและปุ๋ยทางใบช่วยให้พืชสามารถสร้างอาหารได้เร็วขึ้น
-กระตุ้นการออกดอกและติดผล
-รักษาความสดของพืชได้ดี
-เพิ่มการสังเคราะห์แสงในที่ร่ม ลดปัญหาการพรางใบ
-ป้องกันการทำลายของเชื้อรา แบคทีเรีย และศัตรูพืชอื่น ๆ และโรคใบหงิก รากเน่า
-กระตุ้นให้เกิดหน่อและตาใหม่ที่แข็งแรง
-ให้ทาหน้ายางเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำยางและป้องกันหน้ายางจากเชื้อรา หรือผสมเข้มข้นเพื่อเร่งน้ำยาง
-ใช้ราดคอปาล์มเพื่อแก้ปัญหาปาล์มผู้ ปาล์มลูกลีบ ทลายใหญ่ให้น้ำมันมาก

วิธิใช้

ชนิดพืช

อัตราการใช้

ความถี่

นาข้าว  100 ซีซี :  น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบำรุงกอ

ทุก 10-15 วัน

ยางพารา  200 ซีซี :  น้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นหรือทาหน้ายาง

ทุก 10-15 วัน

ปาล์มน้ำมัน  200 ซีซี :  น้ำ  15 ลิตร ราดคอปาล์มต้นละ 1 ลิตร

ทุก   3   เดือน

พริก มะเขือ มะระ แตงกวา ถั่วฝักยาว และผักใบต่าง ๆ  100 ซีซี :  น้ำ  20 ลิตร  ฉีดพ่นใบและลำต้น เพื่อบำรุงและป้องกันแมลงและเชื้อรา  เพลี้ย

ทุก  10-15 วัน

ไม้ดอกไม้ประดับ 5 ซีซี : น้ำ 1 ลิตร  ฉีดพ่นดอก ลำต้น ใบ เพื่อบำรุงและป้องกันแมลงและเชื้อรา เพลี้ย

ทุก  10 -15 วัน