ปาล์มน้ำมัน

Share Button

ลูกดกตลอดทั้งปีไม่มีขาดคอ 8 ไร่ ได้ผลผลิต 5 ตันตลอด ใช้ปุ๋ยไซโตต้นละ 2.5 กก. และปุ๋ยเคมี 0.5 กก. ปีละ 3 ครั้ง