ปุ๋ยธรรมชาติ

(Thai) การทำไร่นาสวนผสม

(Thai) การทำไร่นาสวนผสม

March 14, 2015 No Comments »

การทำไร่นาสวนผสม การเกษตรของไทยในอดีตเป็นการทำการเกษตรเพื่อยังชีพโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติจึงไม่ค่อยจะพบปัญหามากนัก แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอแก่การบริโภคของประชากรและเพื่อการส่งออกเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศจึงทำให้การทำการเกษตรในปัจจุบันประสบปัญหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดความสมดุลทางธรรมชาติ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชรวมทั้งด้านการตลาดซึ่งนับวันจะแปรปรวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปัญหาดังกล่าว การทำไร่นาสวนผสมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตโดยการทำการเกษตรหลายๆอย่าง เพื่อเพิ่มระดับรายได้ สามารถหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในไร่นาได้มากขึ้น สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศเกษตรของชุมชนดีขึ้น เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในการที่จะประกอบอาชีพการเกษตรต่อไปเป็นการทำกิจกรรมการเกษตรหลาย ๆ อย่าง (?ตั้งแต่?2?อย่าง?)?เพื่อตอบสนองต่อการบริโภคและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิต และภัยธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมการเกษตรไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกันเช่น การเลี้ยงไก่ สุกร ร่วมกับการปลูกพืช การปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าว ?การเลี้ยงปลาในร่องสวนไม้ผลหรือสวนผัก ?หรืออาจจะมีการเกื้อกูลกันระหว่างกิจกรรมการผลิต โดยนำเศษเหลือของกิจกรรมหนึ่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับอีกกิจกรรมหนึ่งเช่น เศษพืชผักเป็นอาหารสุกร มูลสุกรเป็นอาหารปลา น้ำจากบ่อปลานำไปรดพืชผัก... Read More »

(Thai) มะนาวแป้นศรีนาวา

(Thai) มะนาวแป้นศรีนาวา

January 21, 2015 No Comments »

Sorry, this entry is only available in Thai Read More »

(Thai) การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 3)

(Thai) การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 3)

January 20, 2015 No Comments »

Sorry, this entry is only available in Thai Read More »

(Thai) มารู้จัก “ปุ๋ย” กันดีกว่า

(Thai) มารู้จัก “ปุ๋ย” กันดีกว่า

January 15, 2015 No Comments »

Sorry, this entry is only available in Thai Read More »

(Thai) การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 2)

(Thai) การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 2)

December 20, 2014 No Comments »

Sorry, this entry is only available in Thai Read More »

(Thai) ปุ๋ยไซโตออกบู๊ทแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

(Thai) ปุ๋ยไซโตออกบู๊ทแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

December 20, 2014 No Comments »

Sorry, this entry is only available in Thai Read More »

(Thai) ปุ๋ยไซโต สูตร 1

(Thai) ปุ๋ยไซโต สูตร 1

January 25, 2014 No Comments »

Read More »

(Thai) ปุ๋ยยางพารา ไซโตสูตร 2

(Thai) ปุ๋ยยางพารา ไซโตสูตร 2

January 25, 2014 No Comments »

Read More »

(Thai) ปุ๋ยชนิดเม็ด ใส่ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว

(Thai) ปุ๋ยชนิดเม็ด ใส่ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว

January 25, 2014 2 Comments »

Read More »

(Thai) ปุ๋ยบัวและไม้น้ำทุกชนิด

(Thai) ปุ๋ยบัวและไม้น้ำทุกชนิด

January 25, 2014 No Comments »

Read More »